Îòêðûòèå 35-ãî Ìîñêîâñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ

Опубликовано

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JUNE 20, 2013. Hollywood actor Brad Pitt (CL) signs autographs at the 2013 Moscow International Film Festival. (Photo ITAR-TASS / Vyacheslav Prokofyev)

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 20 èþíÿ. Ãîëëèâóäñêèé àêòåð Áðýä Ïèòò (ñëåâà) ïåðåä öåðåìîíèåé îòêðûòèÿ 35-ãî Ìîñêîâñêîãî Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ ó òåàòðà «Ðîññèÿ». Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Âÿ÷åñëàâ ÏðîêîôüåâAdblock
detector