Ïðåìüåðà ôèëüìà «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» â êèíîòåàòðå «Ðîññèÿ»

Опубликовано

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JUNE 27, 2013. Fans hold images of Hollywood actor Johnny Depp at the Russian premiere of Gore Verbinski’s film The Lone Ranger, at the Rossiya Cinema. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 27 èþíÿ. Ïîêëîííèêè ïåðåä ïðåìüåðîé ôèëüìà «Îäèíîêèé ðåéíäæåð» ðåæèññåðà Ãîðà Âåðáèíñêè â êèíîòåàòðå «Ðîññèÿ». Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ñåðãåé ÊàðïîâAdblock
detector